Μονής Μαρίτσης 3, Πάτρα 2610.525615 info@latsis.gr